https://www.facebook.com/brc.hos |   โทรศัพท์: 036-814-755 ต่อประชาสัมพันธ์ กด 0 |   Fax : 036-814-744 |   เหตุด่วน : 1669

ลำดับ รายละเอียด แก้ไขล่าสุดเมื่อ
34 แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564
จำนวนการดู 3 ครั้ง
2021-04-08 09:20:07
33 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูล ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Version 2.4 ปีงบประมาณ 2564
จำนวนการดู 7 ครั้ง
2021-03-19 14:02:40
29 เกณฑ์ประเมิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ประจำปีงบประมาณ 2564
จำนวนการดู 15 ครั้ง
2021-02-10 12:27:44
25 ประกาศโรงพยาบาลบางระจัน เรื่อง กำหนดราคาค่าห้องพิเศษรวมค่าอาหาร พ.ศ. 2563
จำนวนการดู 24 ครั้ง
2021-01-26 14:26:05
13 รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์
จำนวนการดู 20 ครั้ง
2021-01-04 10:48:46
12 ประกาศผลการสอบคัด
จำนวนการดู 35 ครั้ง
2021-01-04 10:47:58
11 สำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 1188/2563
จำนวนการดู 20 ครั้ง
2021-01-04 10:46:36
8 วันที่ 13 เมษายน 2563 ชมรม Singburi Biker มอบบริจาค แอลกอฮอล์เจลล้างมือถุงละ 1000 cc.จำนวน 30 ถุง และหนาห่การเทสกราหห่ดาหสห่ด
จำนวนการดู 16 ครั้ง
2020-12-30 14:57:28
7 วันที่ 13 เมษายน 2563 ชมรม Singburi Biker มอบบริจาค แอลกอฮอล์เจลล้างมือถุงละ 1000 cc.จำนวน 30 ถุง และนายแพทย์ธีรศักกดา่ห
จำนวนการดู 18 ครั้ง
2020-12-30 14:56:36
6 วันที่ 13 เมษายน 2563 ชมรม Singburi Biker มอบบริจาค แอลกอฮอล์เจลล้างมือถุงละ 1000 cc.จำนวน 30 ถุง และนายแพทย์ธ
จำนวนการดู 13 ครั้ง
2020-12-30 14:55:35
5 วันที่ 13 เมษายน 2563 ชมรม Singburi Biker มอบบริจาค แอลกอฮอล์เจลล้างมือถุงละ 1000 cc.จำนวน 30 ถุง
จำนวนการดู 13 ครั้ง
2020-12-30 14:54:13