https://www.facebook.com/brc.hos |   โทรศัพท์: 036-814-755 ต่อประชาสัมพันธ์ กด 0 |   Fax : 036-814-744 |   เหตุด่วน : 1669

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ

ติดตามข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรมชองโรงพยาบาลบางระจัน

ประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อ MEDIA

สื่อความรู้ Multimedia

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานของโรงพยาบาล

ดาวน์โหลด

เอกสารบรรยาย และรายงานการประชุม

แจ้งซ่อม

โปรแกรมแจ้งซ่อม


กิจกรมของโรงพยาบาล (One Page)

งานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาล


อ่านข่าวทั้งหมด