https://www.facebook.com/brc.hos |   โทรศัพท์: 036-814-755 ต่อประชาสัมพันธ์ กด 0 |   Fax : 036-814-744 |   เหตุด่วน : 1669

Detail News

ประกาศโรงพยาบาลบางระจัน เรื่อง กำหนดราคาค่าห้องพิเศษรวมค่าอาหาร พ.ศ. 2563

ธนัท ภัทรไพรศาล
2021-01-26

ตามที่กรมบัญชีกลาง มีหนังสือด่วนพิเศษ ที่ กค.0422/พิเศษ ว.2 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด 1 ค่าห้องและค่าอาหาร